1. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,
  2. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување,
  3. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење осигурителни брокерски работи и стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето,
  4. Решение за давање согласност за вршење член на орган на управување на лицето Ѓорѓе Војновиќ во Друштвото за осигурување на живот Винер Лајф,
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,