1. Решение за давање на согласност за измена на  Статут  на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  2. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното брокерско друштво НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Скопје.