1. Записник од првата седница на СнЕ на АСО во 2023 година, одржана на ден 5.1.2023 година во 12:00;
  2. Одлука за изрекување на супервизорски мерки за Кроација неживот со Наредба;
  3. Одлука за усвојување на План за јавни набавки на АСО за 2023 година и донесување на План за јавни набавки на АСО за 2023 година;
  4. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво ЕНСА БРОКЕР АД, Скопје.