1. Записник од дваесет и шеста седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 29.10.2021 година во 11.00 ч.,
  2. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон НГО АД Осигурителна полиса Скопје,
  3. План на архивските знаци за распоредување на актите за 2022 година, на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  4. Листа на документарен материјал со рокови за негово чување за 2022 година, на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  5. Листа на архивска граѓа од трајна вредност за 2022 година, на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  6. Извештај за поднесени претставки до АСО, 3К,2021 година,
  7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Ана Мијаковска,
  8. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето лицето Илија Манчев,
  9. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Јулијана Велковска Георгијевска,
  10. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Стефанија Танева.