1. Решение за давање согласност за стекнување на  квалификувано учество во друштво за осигурување,
  2. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Александра Шкемби,
  3. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво АУРОН БРОКЕР АД, Струга,
  4. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје,
  5. Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје,
  6. Решение за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ГРАВЕ Скопје,