1. Одлука за запирање на извршувањето на Одлуката за ограничувањето на правото на исплата на паричен надомест, надоместоци за патни и други материјални трошоци,
  2. Одлука за запирање на извршувањето на Одлуката за  уплата на парични средства од Агенцијата за супервизија на осигурување на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19.
  3. Финансиски извештаи за 2019 година со извештај на ревизијата на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  4. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
  5. Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2019 година,
  6. Решение за давање  согласност за вршење на функцијата Член на Управен одбор на АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за лицето Цветко Делев,
  7. Решение за издавање на согласност  Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВСОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за 2020 година,
  8. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје за 2020 година,
  9. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2020 година.
  1. Решение за издавање на согласност за измена на Статут  на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.
  2. Решение за издавање на согласност за измена на седиште на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.