1. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Акционерското друштво за застапување во осигурување МАКО АС, Струмица;
  2. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво МЕГА БРОКЕР АД, Скопје;
  3. Решение за одземање на дозвола за вршење работи на осигурување во класата здравствено осигурување на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА Скопје;
  4. Решение за одземање на дозвола за вршење работи на осигурување во класата здравствено осигурување на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје;