1. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурителното брокерско друштво САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје, согласно Законот за супервизија  на осигурување;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје;
  3. Извештај на Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2012 година;