1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за оигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за оигурувањење ЕВРОИНС Скопје,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за неживотно осигурување Скопје,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за оигурувањење ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје,
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
  6. Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви,
  7. Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување.