1. Записник од дваесетиосмата седница на СнЕ на АСО одржана на 30 ноември, 2022 година;
  2. Решение за Друштвото за ревизиски, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје за 2022 година; и
  3. Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје, на лицето Лолита Младеновска