1. Oдлучување по поднесено барање за измена на седиште наАД за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје,
  2. Oдлучување по поднесено барање за измена на статут не АД за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје,
  3. Донесување на Упатство за начинот и постапката за спроведување на испити по предметите од Наставната програма за спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар на предлог на  Комисијата за спроведување на стручниот испит за актуари,
  4. Донесување на Правилник за измена и дополнување на  Правилникот  за систематизација на работните места во Агенцијата за супервизија на осигурување согласно К-5 Програмата,
  5. Донесување на Правилник за измена и дополнување на  Правилникот  за систематизација на работните места во Агенцијата за супервизија на осигурување.