1. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
  2. Решение за издавање дозвола за воведување на нови класи на осигурување во работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
  3. Решение за издавање дозвола за пренос на осигурително портфолио од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп како друштво за осигурување што го пренесува осигурителното портфолио, на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје како друштво за осигурување што го презема осигурителното портфолио.