1. Решение за давање согласност за измена на Статутот бр.0201-2410/3-1 од 11.06.2013 година на Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп;