Решение за давање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје, на лицето Зоран Стојановски