1. Усвојување на Изјава на Агенцијата за супервизија на осигурување за ублажување на влијанието на Коронавирус/КОВИД 19 врз осигурителниот сектор.