1. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори во Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ, Скопје на лицето Марко Микиќ.