1. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното  брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер АД Скопје,