1. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР;
  2. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ;
  3. Решение за издавање согласност за измена на Седиште и Статут на Акционерското друштво за осигурување ИНСИГ