• Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво К МК БРОКЕР АД Скопје