• Решение за давање согласност на ТРИГЛАВ ИНТ. да стекне квалификувано учество во АД за осигурување ТРИГЛАВ Скопје:
  • Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи:
  • Одлука за формирање на Комисија за спроведување на стручниот испит согласно Правилникот за начинот на спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар;
  • Разгледување на Извештајот за пазарот на осигурување за првото полугодие, 2011 година;
  • Разгледување на Извештајот на Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на пазарот на осигурување во Република Македонија.