1. Записник од 11-та седница на СнЕ на АСО одржана на 15  мај, 2024 година; 
  2. Одлука за супервизорски мерки за Евролинк за ИТ супервизијата;
  3. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Симона Митовска;
  4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сања Здравковска Молеровиќ;
  5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марија Ѓуровска;
  6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Иван Тренов;
  7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Жаклина Анѓелковиќ;
  8. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александра Ќурчиева Димитриева.