1. Записник од 31-та седница на СнЕ на АСО одржана на 24 октомври, 2023 година;
 2. Листа на архивска граѓа од трајна вредност за 2024 година на Агенцијата за супервизија на осигурување;
 3. Листа на документарен материјал со рокови на негово чување за 2024 година на Агенцијата за супервизија на осигурување;
 4. План на архивските знаци за распоредување на актите за 2024 година на Агенцијата за супервизија на осигурување;
 5. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Божидар Гулиќ;
 7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Владимир Крстиќ;
 8. Решение за издавање на согласност за измена на седиште на друштвото за осигурување САВА ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ;
 9. Решение за издавање на согласност за измена на статут на друштвото за осигурување САВА ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ;
 10. Извештај за поднесени претставки до Агенцијата за супервизија на осигурување од страна на осигурениците, од корисниците на осигурување и од трети оштетени лица:
 11. Извештај за извршена ревизија на спроведувањето на стручниот испит за вршење  работи на застапување во осигурување во 2023 година:
 12. Одлука за надоместок на трошоци за користење автомобил во лична сопственост за службени цели.