1. Записник од 26-та седница на СнЕ на АСО одржана на 12 септември, 2023 година;
  2. Барање за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на ОБД ГрЕКо Интернационал АД Скопје и донесување на решение,
  3. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ТРИГЛАВ осигурување АД Скопје за лицето Ѓорѓе Војновиќ и донесување на решение,
  4. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година на Кроација Неживот и донесување на решение,
  5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на осигурување.