1. Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година,
  2. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето бр. 09-4380/1 од 23.12.2011 година на лицето Ненад Јовановски,
  3. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето бр. 09-3514/2 од 4.10.2011 година на лицето Јорданка Богатиновска,
  4. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето бр. УП 19-3-433 од 13.7.2018 година на лицето Натали Ѓошоска.