1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Кроација осигурување АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје;
  2. Решение за издавање на претходна согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор во Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД, Скопје на лицето ПЕТРЕ ДАМЧЕВСКИ, согласно Законот за супервизија на осигурување.