1. Решение за давање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка;