1. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво ЕВРОИНС осигурување АД Скопје