1. Решение  за давање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка,
  2. Решение за давање согласност за стекнување на  квалификувано учество во друштво за осигурување