1. Решение за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани на лицето Венцо Митев,
  2. Решение за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Кочани на лицето Верица Ѓоргиевска, и
  3. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за осигурување на живот Скопје за 2020 година.