1. Годишниот план за обуки за 2021 година на  административните службеници на Агенцијата за супервизија на осигурување
  2. Одлука за износот на максималната каматна стапка при пресметка на математичката резерва,
  3. Стратешки план за внатрешна ревизија за периодот 2021 – 2023 година;
  4. Годишен план за внатрешна ревизија за 2021 година,
  5. Барање за добивање согласност за измена на седиште на ТРИГЛАВ ЖИВОТ АД Скопје,
  6. Барање за добивање согласност за измена на статут на ТРИГЛАВ ЖИВОТ АД Скопје,
  7. Решение за изменување на Решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за  вршење осигурително брокерски работи во 2020 година,
  8. Решение за изменување на Решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување во 2020 година.