1. Записник од дваесетичетврта седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 30.9.2021 година во 11:00,
  2. Извештај од спроведената вонтеренска супервизија, 2К2021,
  3. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување, заклучно со 30.09.2021 година,
  4. Решение за давање согласност за измена на статут на  Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје,
  5. Решение за ставање вон сила на Решението за изрекување дополнителни мерки кон Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје бр. УП1 бр. 08-2-96 од 30.9.2021 година.