1. Записник од дваесетитрета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 12.10.2022 година во 12:00;
  2. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизорски услуги – ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје за 2022 година;
  3. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје за 2022 година;
  4. Извештајот на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2022 година.
  5. Информација во врска со Барање/молба за пролонгирање на испит од Актуарска обука за кандидат Сања Стојаноска.