1. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштвото за неживотно осигурување- Скопје;
  2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на лицето Гоце Ванѓеловски во КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштвото за неживотно осигурување- Скопје;
  3. Решение за издавање согласност за измена на Седиште и Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштвото за неживотно осигурување- Скопје.