1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп Скопје,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје,
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје,
  6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје,
  7. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје.