1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје на лицето, Ралица Руменова Губерова