• Решение за согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје;
  • Решение за согласност за измена на Статутот на АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп, Скопје;
  • Решение за измена на Статутот на АД за осигурување САВА ТАБАК, Скопје;
  • Правилник за деталната содржина на потврдата на овластениот актуар;
  • Правилник за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност;
  • Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања, и нивно вреднување;
  • Правилник за сметководство и финансиско работење.