1. Решение за издавање на согласност за измена на назив на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп,
  2. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп,
  3. Решение за издавање на согласност за друштво за ревизија на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје,
  4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на Никола Стефанов,
  5. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Друштво за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
  6. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Друштвото за осигурување Уника АД Скопје.