1. Записникот од 18-та седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 8.7.2021 година во 13:00;- го усвои записникот
 2. Одлука за дополнување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година,-ја донесе одлуката
 3. Измена на годишниот план за супервизија на осигурување,- ја донесе измената на планот
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурувањето РЕА ИНШУРЕНС ГРУП  АД Скопје,- ја донесе одлуката
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје, – ја донесе одлуката
 6. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Друштво за осигурување Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,- ја донесе одлуката
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерско друштво ЕУРО ЕКСПЕРТС  АД Скопје,- ја донесе одлуката
 8. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје,  – ја донесе одлуката
 9. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје за 2021 година  и донесување на Решение,- го донесе решението
 10. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизија Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје за 2021 година и донесување на Решение,- го донесе решението
 11. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година, заклучно со 30.06.2021 година,- се информираше
 12. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Македонија Осигурување АД Скопје,- се информираше
 13. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за застапување во осигурувањето  ЛАЈОН ИНС АД Скопје,- се информираше
 14. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,- се информираше
 15. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво СУПЕР БРОКЕР  АД Скопје,- се информираше
 16. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителното брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје,- се информираше
 17. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Уника АД Скопје, – се информираше
 18. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,- се информираше
 19. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје, – се информираше
 20. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителното брокерско друштво Еуромак Брокер АД Скопје – се информираше
 21. Информација во врска со спроведена вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје – се информираше