1. Записникот од 18-та седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 8.7.2021 година во 13:00;
 2. Одлука за дополнување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година,
 3. Измена на годишниот план за супервизија на осигурување,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурувањето РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Друштво за осигурување Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерско друштво ЕУРО ЕКСПЕРТС АД Скопје,
 8. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје,
 9. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје за 2021 година и донесување на Решение,
 10. Барање за добивање согласност Друштвото за ревизија Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје за 2021 година и донесување на Решение,
 11. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година, заклучно со 30.06.2021 година,
 12. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Македонија Осигурување АД Скопје,
 13. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за застапување во осигурувањето ЛАЈОН ИНС АД Скопје,
 14. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
 15. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво СУПЕР БРОКЕР АД Скопје,
 16. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителното брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје,
 17. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување Уника АД Скопје,
 18. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 19. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 20. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителното брокерско друштво Еуромак Брокер АД Скопје
 21. Информација во врска со спроведена вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје