1. Записникот од шеста седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 10.3.2022 година во 12:30;
  2. Одлука за Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје со записник за прекршочен налог,
  3. Барање за продолжување на полагање на стручен испит за застапник во осигурување за лицето Филип Костадиновски и донесување на Решение за продолжување на стручен испит,
  4. Барање за продолжување на полагање на стручен испит за застапник во осигурување за лицето Глигор Јовески и донесување на Решение за продолжување на стручен испит,
  5. Барање за продолжување на полагање на стручен испит за застапник во осигурување за лицето Јелисавета Георгиева Јовеска и донесување на Решение за продолжување на стручен испит,
  6. Одлучување по известување за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Дарко Костески и донесување на Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување,
  7. Одлучување по известување за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Милена Величковиќ и донесување на Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување,,
  8. Барање за добивање согласност за член на орган на управување на ТРИГЛАВ осигурување за лицето Војдан Јорданов и донесување на Решение за давање на согласност,
  9. Извештај од спроведениот испит по предемтот Актуарска математика 1 – едукатор Тихана Радишиќ.