1. Решение за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА  Скопје – Виена Иншуренс Груп на лицето БОШКО АНДОВ;
  2. Решение за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА  Скопје – Виена Иншуренс Груп на лицето ВЕСНА ЃОРЧЕВА;
  3. Решение за вршење на функцијата член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА  Скопје – Виена Иншуренс Груп на лицето РИСТО СЕКУЛОВСКИ;
  4. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерското друштво САФЕ ИНВЕСТ  МАКЕДОНИЈА АД Скопје.