• Донесување на Одлука за мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Уника АД Скопје