1. Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување,
  2. Одлука за неусогласеност со законската регулатива спрема АД за осигурување Винер- Виена Иншуренс Груп Скопје,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот,
  4. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје на лицето Александар Манeв.
  5. Kодекс за административни службеници и помошно текнички персонал вработени во АСО.