1. Записник од 8-та седница на СнЕ на АСО одржана на 4 април, 2024 година;
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштво за неживотно осигурување-Кроација осигурување АД Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Сава осигурување а.д. Скопје,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон НГО- АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА СКОПЈЕ,
 8. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Уника живот,
 9. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Уника неживот,
 10. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Граве живот,
 11. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Граве неживот,
 12. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Винер живот,
 13. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Еуролинк,
 14. Стратегија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Агенцијата за супервизија на осигурување за периодот 2024-2027,
 15. Измена на Гпдишен план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување, за 2024 година,
 16. Барање за добивање дозвола за статусни измени-присоединување на Друштвото за осигурување ВИНЕР АД Скопје кон АДОР МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ Скопје и донесување на решение, за издавање дозвола за статусна измена – присоединување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје кон Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп, 
 17. Правилник за начинот и постапката на спроведување на избор и оценка на соодветноста на член на надзорен орган на друштво за осигурување и известување до Агенцијата за супервизија на осигурување,
 18. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот  за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности;
 19. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувaње на лицето Гордан Нацев,
 20. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувaње на лицето Емил Паришко, 
 21. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувaње на лицето Николче Марковски,
 22. Решение за давање согласност за стекнување квалификувано учество во ДЗО ЛАЈОН ИНС АД Скопје на лицето Борис Георгиевски,
 23. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за  2024 година, заклучно со 31.03.2024 година.
 24. Барање поднесено од Синдикалната организација на АСО во врска со учество на 24-тите спортски игри на Сидикатот, и
 25. Информација за примени одговори од друштвата за осигурување во врска со барањето на Агенцијата за деловните политики и планови за воведување и примена на МСФИ 17 – Договори за осигурување и предлог заклучоци за следни активности на Агенцијата