1. Записник од четврта седница на СнЕ на АСО одржана на 2 февруари, 2023 година;
 2. Решение за изрекување дополнителни мерки кон Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 3. Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година,
 4. Одлука за распределување на нето вишокот на приходи над остварените трошоци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година,
 5. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во НГО ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје за Владимир Тошевски и донесување решение,
 6. Барање за добивање согласност за измена на статут на КРОАЦИА НЕЖИВОТ и донесување на решение,
 7. Решение за одземање на лиценци за застапник во осигурување на лицето Вангел Михајлов,
 8. Решение за одземање на лиценци за застапник во осигурување на лицето Ана Панова,
 9. Решение за одземање на лиценци за застапник во осигурување на лицето Марјан Николовски,
 10. Решение за одземање на лиценци за застапник во осигурување на лицето Елена Михајловска,
 11. Решение за одземање на лиценци за застапник во осигурување на лицето Кате Марков,
 12. Информација за финансиската состојба и солвентност на осигурителниот пазар во 2022 година,
 13. Информација со осигурително-статистички и финансиски податоци од работењето на друштвата за осигурување во 2022 година,
 14. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година, заклучно со 31.12.2022 година,
 15. Решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење работи на застапувsње во осигурување во 2023,
 16. Решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2023,
 17. Решение за определување на овласени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на стручните испити за вршење работи на застапувње во осигурување во 2023,
 18. Решение за определување на овласени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на стручните испити за вршење осигурително брокерски работи во 2023,
 19. Решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2023 година,
 20. Решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење на осигурително брокерски работи во 2023 година.