1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје  на лицето Арбен Брешани,
  2. Решение за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје на лицето Орхан Хасан,
  3. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД Еуромак Брокер,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,