1. Годишен извештај за работењето на АСО за 2016 година, и
  2. Годишен извештај за пазарот на осигурување во 2016 година, и
  3. Донесување на ревидираните финансиски извештаи на АСО за 2016 година.