1. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за актуар,
  2. Одлука за неспроведување на обука и стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар (2014-2016 година),