1. Записник од дваесетипрва седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 14.9.2022 година во 12:00;
  2. Извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за годишна вонтеренска проценка на ризик на субјектите на супервизија од аспект на  спречување на перење пари и финансирање на тероризам,
  3. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2022 година поднесено од Друштото за осигурување КРОАЦИА ЖИВОТ АД Скопје и донесување на решение