• Решение за издавање согласност за вршење на функција Извршен член на Одбор на директори на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштвото за осигурување на живот Скопје, на лицето Вилма Учета;
  • Одлука за очекуваниот коефициент на штета за 2012 година.