1. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон СТМ брокер,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Енса брокер
  3. Информација за пазарот на осигурување за втор квартал, 2020 година,
  4. Информација од вонтеренска супервизија за втор квартал, 2020 година,
  5. Одлука за спроведување на постапка и формирање на Комисија за утврдување на движни ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост, или технолошка застареност не се користат во Агенцијата за супервизија на осигурување и не можат да се продадат или разменат,
  6. Одлука за спроведување на постапка и формирање на Комисија за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Агенцијата за супервизија на осигурување, без надомест, и
  7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александар Спиркоски.